Počet položek: 0 0,- Kč

Zpracování osobních údajů

Informace ohledně zpracování osobních údajů 

dle nařízení Evropské unie „GDPR“ č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 

Internetový obchod Natalishop.cz zpracovává Vaše osobní údaje ze zákonných důvodů, za účelem plnění smlouvy.

Provozovatel e-shopu – Jitka Hřebačková, zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

  

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, IČ: 88507891, zapsána v Živnostenském rejstříku vedeného u MÚ Břeclav (dále jen „správce“) 

Kontaktní údaje: telefon: +420 608 516 455, e-mail: infonatalishop@seznam.cz 

Správce s osobními údaji zachází bezpečně a získává je jen ze zákonných důvodů – plnění smlouvy. 

Správce nežádá osobní údaje, které nepotřebuje a umožňuje ukázat, změnit či smazat osobní údaje daného zákazníka. 

Správce má dostatečně zabezpečený web, databázi i soubory na svém počítači, kde jsou údaje uloženy. Zároveň jsou zabezpečeny údaje uchovávané v tištěné podobě (faktury) v zabezpečené oblasti. 

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státek Evropské unie.  

  

Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro 

a)    splnění smlouvy mezi Vámi („zákazníkem“) a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); 

b)    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

c)    Vaše osobní údaje nejsou určeny k dalším marketingovým účelům, reklamní newslettery nejsou rozesílány. 

 

Důvod zpracování osobních údajů  

Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem, zároveň doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady.  

Údaje, které zpracováváme 

Osobní údaje, které zpracováváme jsou: fakturační a dodací údaje (jméno a příjmení, adresa), kontaktní osoba, telefonní číslo, a emailová adresa. 

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.natalishop.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 7. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. Dále po dobu nutnou pro účely archivace dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Nejvíce však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

Po uplynutí doby stanovené obecně závaznými právními předpisy budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. 

Zpracovatel osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je prováděno Jitkou Hřebačkovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro toho správce zpracovávají také tito zpracovatelé:

a) Poskytovatel služby Shop5.cz, Betulaoft s.r.o., Aloise Jiráska 260, 261 01 Příbram

b) Dopravce Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

c) Dopravce Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9

d) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu "Ověřeno zákazníky" , do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

e) Seznam.cz, a.s., , Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 Smíchov - pro vyřizování e-mailů používáme e-mail.cz

f) poskytoval služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s. sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5-Smíchov.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese infonatalishop@seznam.cz.

 

Příjemce osobních údajů 

Příjemcem Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

Správce se zavazuje, že nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU).. 

 

Práva zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Zákazník má právo kdykoli požadovat přístup ke zpracovávaným údajům - to znamená, že na základě žádosti poskytneme informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány. 

Zákazník má  právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, pokud jsou neúplné. Zákazník má rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.)  

Svá práva (včetně práva podat námitku) můžete uplatnit u správce osobních údajů. Můžete se na mě obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (na výše uvedené kontaktní údaje). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.  

Není povinností zákazníka osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je potřebným krokem pro uzavření a plnění smlouvy. 

Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

  

Tyto informace ohledně zpracování osobních údajů jsou aktualizovany od 12. 2. 2022