Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ  PODMÍNKY
 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  www.natalishop.cz.
Provozovatel internetového obchodu www.natalishop.cz:
 
Jitka Hřebačková
Hlavní 46
691 56 Hrušky
 
IČ: 88507891
Fyzická osoba je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeného u MÚ Břeclav
 
Nejsem plátce DPH.
 
Zboží dodáváme pouze v rámci ČR.
 
Číslo bankovního účtu: 2900215479/2010
(Fio banka a.s.)
 
E-mail: infonatalishop@seznam.cz
Telefon: +420 608 516 455
 
(dále jen „prodávající“)
 
1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.natalishop.cz, provozovaného Jitkou Hřebačkovou, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, IČ:88507891 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.natalishop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.natalishop.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2.UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
-informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Každá potvrzená objednávka je ze strany kupujícího závazná. Odesláním objednávky souhlasí kupující s našimi obchodními podmínkami. Storno objednávky je možné provést pouze v den objednání.
3.7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
3.8.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.9.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900215479/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.6.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.Prodávající  vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji kupujícímu. Faktura v elektronické podobě je součástí potvrzení objednávky a je automaticky zasílána s potvrzením objednávky kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. Současně s potvrzením objednávky jsou na elektronickou adresu kupujícího odeslány i podklady k platbě.
 
5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit:
- od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
- od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
- od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
- od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil originální obal,
5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář, který je uveden níže. Formulář s odstoupením od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího (Hlavní 46, 691 56 Hrušky) či na adresu elektronické pošty prodávajícího: infonatalishop@seznam.cz)
5.3.V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.4.Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
5.7 Je-li prodávajícím společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací doložkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy,

dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

1. Právo odstoupit od smlouvy

    1.1Kupující má právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů, ode dne, kdy kupující nebo určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezme dodané zboží

   1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, musí kupující  o svém odstoupení od kupní  smlouvy informovat prodávajícího (www.natalishop.cz, Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, e-mail: infonatalishop@seznam.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář (viz.níže) pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího.“

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo jeho oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.“

S vrácením platby bude posečkáno do doby, kdy obdržíme vrácené zboží, nebo kupující prokáže, že zboží bylo odesláno prodávajícímu.

2.2 Pokud kupující obdržel zboží na základě smlouvy a bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě odstupuje od smlouvy, přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese spotřebitel (kupující).

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:  Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky,

e-mail: infonatalishop@seznam.cz, tel.608 516 455

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Pokud si kupující zboží objedná na dobírku a dobírku následně bez předchozí domluvy nevyzvedne, je povinnen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné. 
6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 
7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNÉNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
7.7.Zákonná práva z vad: prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 7.8.Práva za vadné plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny Hlavní 46, 691 56 Hrušky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.9. Pravidla reklamace: Při reklamaci nás prosím kontaktujte na e-mailu infonatalishop@seznam.cz. V e-mailu uveďte všechny důležité informace:

  • jméno,příjmení, kontakt, číslo faktury, typ zboží
  • podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží)
  • popis, jak závada vznikla

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. Reklamované zboží zasílejte jako doporučený nebo cenný balík. Zásilky posílané na dobírku nebudou přijaty. Se zbožím zašlete i kopii faktury.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne oznámení. V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k prodávajícímu. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na poštovné zákazník. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné na naši adresu i zpět k zákazníkovi hradí prodávající.

 
8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: infonatalishop@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu, a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu: https://www.natalishop.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html
 
 
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Obchodní sdělení (newslettery) nejsou e-shopem rozesílány.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 
11.DORUČOVÁNÍ

11.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 
12.ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování natalishop.cz: Jitka Hřebačková, Hlavní 46, 691 56 Hrušky, adresa elektronické pošty: infonatalishop@seznam.cz, telefon +420 608 516 455
 
13.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORU
Pokud mezi prodávájícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo k mimosoudnímu řešení.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní ispekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,   IČ: 00020869.
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 
 
V Hruškách dne 1.5.2018